ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer : FreeX BV
Handelend onder de naam : FreeX BV
Vestigings- en bezoekadres : Vrijstraat 10, 4524CE Sluis, Nederland
Telefoonnummer : +31 117 740 100
Bereikbaar : iedere dag van 09u00 tot 18u30, op vrijdag tot 18u00 en op zondag vanaf 10u00
Emailadres : info@freex.nl
KvK-nummer : 71812555
BTW-identificatienummer : NL8588.59.051.B.01

Artikel 2. Toepasbaarheid

De algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle door de ondernemer aangeboden producten en diensten, behoudens in het geval partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken. Het niet geldig zijn van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, welke onverkort van toepassing blijven. De ondernemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen.

Artikel 3. Inhoud van communicatiemedia

De ondernemer kan niet garanderen dat de inhoud van e-mails, websites, catalogi en andere communicatiemedia vanwege de ondernemer geen vergissingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. De ondernemer heeft het recht om de inhoud ervan op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. De inhoud van de verschillende communicatievormen van de ondernemer is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd en geeft geen garantie dat de toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is.

Artikel 4. Aanbod en bestelling

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt handelsbekwaam te zijn. Een bestelling kan enkel worden geplaatst via info@freex.nl. De ondernemer verbindt er zich toe de geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De ondernemer behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de ondernemer onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. De voertaal voor het afsluiten van een overeenkomst of communicatie hieromtrent is het Nederlands, tenzij partijen schriftelijk anders bepalen. Bij interpretatieproblemen omtrent een bestelling of de tekst van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandstalige versie primeren. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod.

Artikel 5 Bestellingen van particulieren via de website

De algemene verkoopsvoorwaarden in dit artikel gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek 6, Paragraaf 1, Artikel 230 g B.W..

Totstandkoming van de verkoopovereenkomst

Een bestelling van particulieren kan enkel worden geplaatst via info@freex.nl. Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige private doeleinden te worden geplaatst. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen. De ondernemer verbindt er zich toe op de website geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Nederlandse recht. De ondernemer behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de ondernemer onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

  1. Prijzen

Alle prijzen van producten op de website zijn aangegeven in euro en zijn inclusief btw. Transportkosten, taxen en andere heffingen zijn niet inbegrepen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet schriftelijk overeengekomen. Verzendingskosten worden toegevoegd na het plaatsen van een bestelling en de betaling kan uitgevoerd worden door de mogelijkheden die worden aangegeven tijdens het bestellingsproces. Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer de bestelling via e-mail. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de klant de bestelling plaatst. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de ondernemer worden gecorrigeerd. Alle aanbiedingen van de ondernemer zijn vrij van verplichtingen. De ondernemer kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

  1. Levering van bestelling

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De ondernemer heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. De klant is verantwoordelijk voor alle bijkomende taxen en heffingen. De ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle vergoedingen die worden geheven door een derde partij. De levering gebeurt op risico van de klant. De ondernemer neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. De ondernemer verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten.

  1. Herroepingsrecht producten

De klant heeft het recht om de geleverde producten op eigen kosten binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst terug te sturen, zonder boete of opgave van motief. De klant die beroep wenst te doen op dit herroepingsrecht verbindt zich ertoe dit uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk of elektronisch te melden via info@freex.nl. De klant dient hierbij de volgende gegevens mee te delen: – vermelding van de datum van bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt – naam en adres van de klant, correct en volledig – handtekening van de klant. Een product dient te worden teruggestuurd samen met een ingevuld en ondertekend retour document dat beschikbaar is gesteld op de website. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier  te worden verzonden aan het vestigingsadres van de ondernemer zoals vermeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden. De kosten en het risico van de terugzending zijn volledig ten laste van de klant, tenzij het product niet conform de verkoopovereenkomst werd opgemaakt of afgeleverd, binnen dezelfde termijnen als hierboven omschreven kan ook het product geretourneerd worden op locatie Vrijstraat 10, 4524CE Sluis, Nederland zonder meerkost. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild en onbeschadigd is en zich in de originele verpakking bevindt. Speciale aanbiedingen worden niet retour verwerkt. Indien aan alle voorwaarden werd voldaan, betaalt de ondernemer het verschuldigde productbedrag binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de terugzending terug via overschrijving.

  1. Inhoud van de website

Onder ‘inhoud’ wordt verstaan alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op de website. De ondernemer kan niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. De ondernemer heeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer een wezenlijke wijziging aan een product wordt aangebracht tijdens het bestellingsproces zal de klant onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. De inhoud is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen en foto’s van producten zijn louter indicatief. De instellingen van het beeldscherm waarop de klant de website bezoekt, kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken.

Artikel 6. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Artikel 7. Betaling

Alle prijzen van producten zijn aangegeven in euro en zijn inclusief btw. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de ondernemer worden gecorrigeerd.

Artikel 8. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de ondernemer de bestelling aanvaardt. De levering van het bestelde[Fc1]  artikel gebeurt door ophaling in de winkel van de ondernemer of door verzending via één van onze logistieke partners. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De levering gebeurt op risico van de klant. De ondernemer neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Artikel 9. Factuurvoorwaarden

Alle facturen zijn, tenzij anders bedongen wordt (en indien nog niet elektronisch betaald), integraal en contant/via overschrijving op rekeningnummer NL92 RABO 0330 6959 40 betaalbaar op de maatschappelijke zetel  binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum. De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend protest binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn 3 werkdagen na de uitgiftedatum. Bij gebrek aan tijdige of volledige betaling, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest van 10% per jaar verschuldigd zijn, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de algehele betaling. Bij gebreke aan betaling, aan tijdige betaling of volledige betaling, zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro, zelfs bij de toekenning van respijttermijnen. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen tevens alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van de klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Bij niet-betaling behoudt de ondernemer zich het recht voor om niet tot levering van de producten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt de ondernemer zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de ondernemer tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten en de interesten. Het is de klant dan ook verboden om de goederen door te verkopen, te verhuren, te verpanden, te verwerken, te incorporeren of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren, totdat de factuur volledig voldaan is, en dit behoudens andersluidend akkoord met de ondernemer. Niettemin draagt de klant vanaf de levering het risico op verlies of vernietiging van de goederen.

Artikel 11. Overmacht

De ondernemer is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden,  rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de ondernemer, hetzij zijn leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. op de website of in catalogi en andere drukwerken van de ondernemer zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten van de ondernemer.

Artikel 13. Verwerking persoonsgegevens

Wanneer diensten door de ondernemer worden geleverd in het kader van de opdracht van een klant, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn of haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden en verwerkt kunnen worden in het kader van het aanmaken en bijhouden van een klantenlogin, een klantendatabase, het versturen van facturen, het nakijken van solvabiliteit en in het algemeen voor het kunnen verstrekken van de diensten waarvoor de ondernemer werd aangesteld. Persoonlijke data zullen enkel verwerkt worden voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden met toestemming van de klant. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor deze doeleinden. Slechts in het geval hiervoor nadrukkelijk toestemming wordt gegeven, zal de klant worden opgenomen in de nieuwsbrief van de ondernemer. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant. De ondernemer zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet toegestaan wordt door de klant of wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken via e-mail info@freex.nl of per aangetekend schrijven aan het vestigingsadres zoals vermeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14. Gebreken en klachtindiening

De klant verbindt zich ertoe de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. De waarborg van de ondernemer beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop. De ondernemer staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. De ondernemer is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres : Vrijstraat 10, 4524CE Sluis, Nederland of via mail naar info@freex.nl. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij de ondernemer toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 7 dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 7 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. De ondernemer verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden. De ondernemer is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld.

Artikel 15. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de hoven en rechtbanken bevoegd van Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Stuur ons een bericht als je vragen hebt