Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar FreeX, wordt verwezen naar de Besloten Vennootschap FreeX, met maatschappelijke zetel te Vrijstraat 10, 4524CE Sluis, Nederland en met als KVK -numer 71812555, [alsook naar elke met de Besloten Vennootschap FreeX verbonden vennootschap overeenkomstig Boek I, titel 4, hoofdstuk 3, artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Wanneer u beroep doet op de diensten van FreeX, vertrouwt u haar uw gegevens toe. Deze privacyverklaring wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die FreeX verzamelt, waarom FreeX deze verzamelt en wat FreeX hiermee doet. Hierbij wil FreeX er u tevens op wijzen dat FreeX steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover FreeX beschikt.


1. Welke gegevens verzamelt FreeX en voor welke doeleinden?

Het verzamelen van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd op basis van de diensten die FreeX aan u levert. Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor :

 • boekhouding
 • facturatiedoeleinden
 • om wijzigingen in ons beleid te melden
 • persoonlijk advies offline & online
 • uw loyalty bij te houden

FreeX verzamelt uw persoonsgegevens, of ontvangt deze van u, via haar website, mobiele site, telefonisch, per post of via sociale netwerken. Wanneer u contact met FreeX opneemt, deelt u rechtstreeks de persoonsgegevens mee die nodig zijn om uw aanvraag te verwerken (deze gegevens kunnen [naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, aanspreking,…] bevatten). 

In andere gevallen verzamelt FreeX persoonsgegevens met behulp van cookies, om te begrijpen hoe u haar website gebruikt. Wanneer u de website  van FreeX bezoekt, laat u verschillende soorten anonieme browsegegevens na, zoals uw IP-adres en browsegeschiedenis.

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door de browser, tablet of smartphone van uw computer en dat helpt om gebruikersgegevens op te slaan voor een eenvoudige navigatie en om bepaalde functies mogelijk te maken. FreeX  gebruikt cookies om uw bezoek aan haar website te signaleren. Deze worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden.

Voor nagenoeg al haar diensten dient u vooraf uw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen aan FreeX. Deze gegevens worden opgeslagen in haar databanken.

FreeX verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid.

2. Hoe gebruikt FreeX deze gegevens?

FreeX hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

De informatie die zij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

FreeX gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u haar om tussenkomst verzocht.

FreeX vraagt u om toestemming voordat zij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zoals uw emailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan FreeX uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over haar diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen in haar dienstverlening.

FreeX verwerkt uw persoonlijke gegevens op haar cloud servers. FreeX kan uw persoonlijke gegevens verwerken op een server die zich buiten het land bevindt waar u woont, dit binnen de EER.

FreeX deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten FreeX, behalve in een van de volgende omstandigheden:

Met uw toestemming
 • FreeX kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten FreeX wanneer u haar toestemming heeft gegeven dit te doen. 
Met domeinbeheerders

Als één van de programma’s van FreeX wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze domeinbeheerder toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijks het volgende doen:

 • uw gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen als onderdeel van uw profiel.
 • uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
 • de mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te passen.
Om juridische redenen

FreeX deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten FreeX als zij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

 • te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.
 • de van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen.
 • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
 • de rechten, eigendom of veiligheid van FreeX, haar cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Als FreeX betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft zij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt ze haar cliënteel op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacy beleid.

FreeX doet haar uiterste best om zichzelf en haar cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in haar bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

FreeX evalueert periodiek en systematisch haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.

FreeX beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens van medewerkers van FreeX, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor FreeX te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

3. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?

Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van FreeX duidelijk te zijn over de gegevens die ze verzamelt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt FreeX onder andere contacteren om:

 • een aanvraag in te dienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;
 • uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden te geven of in te trekken;
 • een datalek te melden.

Ingeval u zoals hierboven voorzien, aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal FreeX proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij FreeX die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan FreeX u vragen uw identiteit te verifiëren voordat zij uw verzoek kan verwerken. Indien u ons een verzoek tot aanpassing wenst over te maken, kunt u ons bereiken via e-mail  of schriftelijk op ons adres Vrijstraat 10, 4524 CE Sluis, Nederland.

FreeX kan verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).

FreeX streeft ernaar haar databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat FreeX, nadat uw gegevens uit haar databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van haar actieve servers verwijdert en gegevens niet uit haar back-upsystemen verwijderd worden.

4. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door FreeX.

5. Hoe wordt de naleving van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?

FreeX controleert regelmatig of ze voldoet aan haar eigen privacyverklaring. Wanneer FreeX formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt zij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken. Contact kan worden opgenomen via aangetekend schrijven op Vrijstraat 10, 4524CE Sluis, Nederland of via info@freex.nl.

6. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. FreeX zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder 1. te verwezenlijken of zolang dit bij wet verplicht is.


  Stuur ons een bericht als je vragen hebt